Inhoudsopgave

Artikel 1 - Dienstverlening

Artikel 2 - Gedrag van consumenten

Artikel 3 - Klachten over deelnemers; misleiding

ARTIKEL 1 - DIENSTVERLENING

1.1 - De dienstverlening van mooivol.nl bestaat uit het bieden van een online platform. Er is een mogelijkheid om berichten te sturen, groepen aan te maken, en om te chatten. Dit kunt u doen door zich te registreren en een profiel aan te maken.

1.2 mooivol.nl behoud zich het recht aanvullende eisen te stellen mochten deze nodig zijn. Het lid worden hier over ingelicht en krijgen het recht indien niet akkoord met deze eisen het profiel te laten verwijderen.

1.3 Na registratie worden de volgende eisen gesteld aan de deelnemers: - De Nederlandse taal machtig.

- 18 jaar of ouder.

- Eerlijk over zijn of haar status.

- Respectvol naar elkaar blijven, en met elkaar omgaan - Geen verkeerde intenties….zie art. 31.4 mooivol.nl kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie gesteld door de deelnemers. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de website beschikbaar stellen.

1.5 Mooivol.nl is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van deelnemers.

1.6 Het team van mooivol.nl spant zich in om het platform behorende bij het magazine zonder storingen te laten verlopen. Zij kunnen echter niet garant staan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

1.7 Onderbreking door onderhoud of aanpassingen zullen zoveel mogelijk van te voren aangekondigd worden, en de overlast zoveel mogelijk beperkt.

1.8 Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal mooivol.nl dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 2 - Gedrag van consumenten.

2.1 Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is bijvoorbeeld verboden om:

- bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar de medewerkers van mooivol.nl;

- erotische, of onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen;

- teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

- teksten beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen die smaad en laster verspreiden, of nodeloos kwetsend of grievend zijn.

2.2 Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:

- onwaarheden in het profiel te vermelden;
- gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
- meerdere profielen per persoon in te vullen;
- commerciële informatie te verspreiden;
- schade of hinder aan andere Deelnemers of mooivol.nl toe te brengen;
- racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
- informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
- inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;
- contact informatie in je nickname of profiel te plaatsen of je type lidmaatschap te vermelden.
2.3 Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan mooivol.nl het profiel van de Consument verwijderen, zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. mooivol.nl stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
2.4 De Consument accepteert dat mooivol.nl als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1.

Artikel 3 - Klachten over deelnemers; misleiding


3.1 Indien mooivol.nl een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. mooivol.nl spant zich in om profielen van leden die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.